DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Gorscy Architekci - Biuro Projektowe - Szczecin DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Proces inwestycyjny nie obędzie się bez tej mniej ciekawej części. Pewnie wiesz ile formalności trzeba załatwić przed kredytem, tu wcale nie jest łatwiej. A mimo to z drobną pomocą (czasem większą) z reguły jesteśmy w stanie przejść przez to bezboleśnie.

Potraktuj to jako listę do zapoznania się, niekoniecznie do załatwienia samemu 🙂

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – oświadczenie, podpisywane przez Ciebie, w którym stwierdzasz, że masz prawo do wykonania robót na danym terenie – podstawowy dokument dla urzędnika.

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania – jeżeli ktoś ma Ciebie reprezentować przed urzędami, polecam to rozwiązanie, bo tego może być naprawdę sporo.

3. Plan miejscowy lub decyzja o warunkach zabudowy – temat szerzej opisałem we wcześniejszym artykule.

4. Mapa do celów projektowych – mapa, którą przygotowuje geodeta, na podstawie materiałów z urzędu w oparciu o pomiary wykonane na terenie inwestycji. Mapa nie dotyczy inwestycji, w których nie ingerujemy w zagospodarowanie terenu np. sama przebudowa lub nadbudowa istniejącego budynku.

5. Opinia geotechniczna lub wyniki badań geologiczno-inżynierskich – w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków gruntowych przygotowuje się jedno z powyższych, w oparciu o odwierty wykonane na terenie inwestycji. W dokumencie ustala się warunki gruntowo-wodne w celu m.in.: możliwość zabudowy, ustaleniu wytycznych do technologii budowy, rodzaj posadowienia budynku. Nie jest wymagana dla budynków istniejących, które przebudowujemy lub nadbudowujemy.

6. Zgoda na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – jeżeli działka nie jest budowlana tylko np. użytek jest oznaczony jako rola, pastwisko, rola zalesiona itp. należy uzyskać taką zgodę albo w formie pisma albo decyzji w zależności od klasy gruntu.

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji mogących oddziaływać na środowisko – tu w zależności od rodzaju inwestycji, należy sprawdzić w przepisach, czy to co planujemy wybudować mieści się w zakresie katalogu. Są też inne formy ochrony przyrody jak np. Natura 2000, gdzie w zależności od przypadku może być wymagana zgoda lub decyzja poprzedzona raportem.

8. Zgoda i decyzja na prowadzenie prac przy zabytku – dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Są też inne formy ochrony konserwatorskiej w tym archeologicznej i w takim przypadku należy uzyskać uzgodnienie dla planowanej inwestycji.

9. Charakterystyka ekologiczna i docelowo charakterystyka energetyczna – dotyczy budynków projektowanych jak i istniejących do przebudowy. W tym drugim przypadku są wyjątki, czasem nie musi być spełniona, natomiast zrobić ją trzeba 🙂

10. Ekspertyza techniczna konstrukcji – dotyczy budynków istniejących, w których chcemy prowadzić prace w postaci przebudowy, rozbudowy, nadbudowy. Konstruktor musi wydać opinię w jakim stanie jest budynek i czy nadaje się do wykonania planowanych prac.

11. Uzgodnienia z rzeczoznawcami m.in. ds higieniczno sanitarnych i ds przeciwpożarowych. Nie dotyczy niewielkich inwestycji np. dom jednorodzinny. Natomiast w przypadku braku możliwości spełnienia przepisów, mogą być wymagane dodatkowe ekspertyzy i docelowo odstępstwo. Najczęściej dotyczy to budynków istniejących, gdzie nakład pracy na dostosowanie mija się z celem i wtedy w ekspertyzie proponuje się rozwiązania zamienne.

12. Decyzja o wycince drzew lub krzewów – jeżeli zieleń koliduje nam z inwestycją. Sam dokument nie jest wymagany do pozwolenia na budowę, natomiast warto go mieć, żeby wiedzieć jakie warunki i ew. koszty się z tym wiążą.

13. Decyzja lub zgoda na zjazd na działkę z drogi publicznej oraz późniejsze uzgodnienie projektu zjazdu. W niektórych przypadkach będzie potrzebna również zgoda na zbliżenie inwestycji do pasa drogowego.

14. Warunki przyłączeniowe oraz uzgodnienia dla sieci kanalizacyjnej, wodnej, elektroenergetycznej, gazowej, cieplnej itp. – warunki, w których przedsiębiorstwa określają charakterystyczne dane oraz warunki jakie trzeba spełnić, żeby przyłączyć się do danej sieci. Nie jest wymagane do pozwolenia na budowę, natomiast jest konieczne do prawidłowego zaprojektowania inwestycji.

15. Uzgodnienie ZUDP – dotyczy instalacji które wychodzą poza teren inwestycji np. w drogę publiczną. Na naradzie koordynacyjnej w urzędzie sprawdzane są ewentualne kolizje instalacji. Żeby zrobić wymaganą planszę koordynacyjną potrzebne są wyżej wymienione warunki.

16. Inne uzgodnienia i decyzje w zależności od charakterystyki inwestycji oraz uwarunkowań związanych z terenem inwestycji – zawsze coś może zaskoczyć 🙂

17. No i na koniec potwierdzenia dla opłat skarbowych i administracyjnych.


Trochę tego jest, ale pamiętaj że nie wszystkie rzeczy będą Ciebie dotyczyły. Nie jest to najprzyjemniejsza część całego procesu inwestycyjnego, natomiast bez spełnienia uwarunkowań formalno-prawnych nie ruszysz dalej. Na tym etapie najprawdopodobniej będziesz miał już wsparcie biura projektowego, które wskaże Ci co jest niezbędne oraz może wziąć większość z powyższych rzeczy na siebie.