URZĄD I POZWOLENIE NA BUDOWĘ

URZĄD I POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Obecny projekt budowlany do pozwolenia na budowę składa się z: projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania terenu i dokumentów.

Jeśli projekt budowlany został sporządzony w postaci papierowej, to złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu wymaga dostarczenia 3 egzemplarzy. Jeden egzemplarz jest przeznaczony dla inwestora, jeden dla organu zatwierdzającego projekt, a jeden dla właściwego organu nadzoru budowlanego.

Natomiast w przypadku projektu sporządzonego w postaci elektronicznej, zatwierdzenie polega na opatrzeniu projektów kwalifikowanym podpisem elektronicznym organu zatwierdzającego projekt.

Przed wydaniem decyzji organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

  • zgodność projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy,
  • zgodność z wymaganiami ochrony środowiska,
  • zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi
  • czy projekt jest kompletny,
  • czy zawiera wszystkie wymagane opinie, oświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia,
  • czy zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • czy zawiera kopie zaświadczeń oraz uprawnień projektanta i sprawdzającego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia tych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej powinien rozpatrzyć wniosek o pozwolenie na budowę w terminie 65 dni od złożenia wniosku. W praktyce z uwagi na doliczany czas zawiadamiania stron postępowania oraz wezwania i postanowienia ten czas może ulec wydłużeniu.

Dokument staje się prawomocny, jeśli żadna ze stron nie wniesie odwołania od decyzji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Gdy odwołanie zostanie wniesione przez strony, budowę można rozpocząć dopiero po uprawomocnieniu się decyzji wyższej instancji. Możliwe jest również odstąpienie pisemne od odwołania przez strony, wtedy dokument od razu staje się prawomocny.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeśli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.